Algemene Voorwaarden

Fotografie

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2 Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3 Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4 Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5 Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6 Opdracht
6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7 Levering
Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8 Ziekte/overmacht
8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

9 Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

10 Licentie
10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

11 Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12 Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13 Aansprakelijkheid en rechten van derden
13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14 Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15 Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

Fotocursussen, workshops en seminars

Aanbod:
Maartje Ansems Fotografie Kunst Herbologie (hierna: organisator) organiseert cursussen, workshops en seminars over onderwerpen gerelateerd aan kunst, fotografie en natuur. De aangeboden cursussen zijn te vinden op www.maartjeansems.nl. De inhoud van de cursussen en andere diensten zijn er ook te vinden.

De organisator aanvaard geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de organisator, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij van de organisator kan worden aangetoond dat zij opzettelijk of door grove nalatigheid heeft gehandeld.

Deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie wordt als correct beschouwd op het moment van publicatie op de website. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde correct is. Alle aanbiedingen zijn aan verandering onderhevig en niet bindend. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken. De inhoud van de website kan worden gewijzigd, beperkt of beëindigd zonder kennisgeving aan de gebruiker.

1 Organisator:
Maartje Ansems Fotografie, Kunst, Herbologie
Postadres: Peeljuffer 10, 6035 CM Ospel

2 Cursusaanmelding:
De aanmelding voor een cursus is bindend. Het contract komt tot stand door bevestiging van de inschrijving door de organisator. Alleen personen ouder dan 18 jaar komen in aanmerking om zich aan te melden. Deelname aan een cursus is alleen mogelijk naar beschikbaarheid van vrije cursusplaatsen. De beschikbare cursusplaatsen worden toegewezen volgens de volgorde van inschrijving. Vanaf een minimum aantal deelnemers van 3 personen vindt een groepscursus voor particulieren plaats. Privelessen en bedrijfscursussen op afspraak, vinden in principe altijd plaats, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn, of er sprake is van overmacht. In dit geval wordt er samen gekeken naar een alternatieve cursusdatum. Na overleg met de organisator geldt de uitzondering om je last minute in te schrijven tot 1 dag voor aanvang van de cursus. Bij de aanmelding dient het volgende te worden vermeld: voornaam, achternaam, straat, postcode, woonplaats, e-mail en telefoonnummer van de klant/betaler. Als er een tegoedbon wordt besteld, moeten ook de voornaam, achternaam, e-mail en telefoonnummer van de ontvanger van de tegoedbon worden verstrekt. Na ontvangst van alle informatie ontvangt de klant de bevestiging van deelname, de factuur en, indien van toepassing, de bestelde tegoedbon per e-mail of post.

3 Betaling: bankoverschrijving/contante betaling        
Het cursusgeld dient vooraf per bankoverschrijving betaald te worden. In het geval van een bankoverschrijving, voorziet de klant deze van het factuurnummer of zijn/haar naam en de cursusdatum als betalingskenmerk.

Betaling per bankoverschrijving dient normaal gesproken tot 7 dagen voor aanvang van de cursus te geschieden. Als alternatief kan ook een tegoedbonnumer worden opgegeven voor de betaling. Als de bankbetaling niet tijdig is ontvangen, wordt de cursusaanmelding als niet geldig beschouwd. Alleen in overleg met de organisator kan er ook achteraf betaald worden.

Voor beschikbare plaatsen na de inschrijfdeadline geldt alleen contante betaling aan het begin van de cursus of betaling per tegoedbon.

Tegoedbon
Tegoedbonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Een tegoedbon annuleren of terugbetalen is niet mogelijk. Er kan geen nieuwe tegoedbon worden gekocht met een tegoedbon.

Annulering van de cursus:
a) Door de deelnemer: Deelnemers kunnen zich tot de 14e dag voor de cursus kosteloos terugtrekken en in plaats daarvan op een andere datum een cursus bijwonen, of hun cursusgeld terug krijgen. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen cursusprijs. Als alternatief heeft de deelnemer het recht om een andere persoon aan te melden voor dezelfde cursus. Bij te late annuleringen van tegoedbonnen wordt 50% van de tegoedbonwaarde ingehouden. De annuleringskosten bedragen 100% van de overeengekomen cursusprijs, wanneer de deelnemer na 7 dagen voor aanvang van de cursus annuleert.

b) Door de organisator: Indien het vereiste minimum aantal deelnemers niet behaald is binnen de inschrijfdeadline, wordt de cursusaanmelding ongedaan gemaakt, en wordt de reeds betaalde cursusprijs terugbetaald of blijft het tegoedbontegoed onaangetast. Gemaakte kosten kunnen niet aan de deelnemers worden vergoed (bijv. reiskosten). In ieder geval zal de organisator de deelnemers onmiddellijk op de hoogte brengen van de annulering van de cursus.

Als de Cursusdocent ziek is, kunnen deelnemers hun cursus kosteloos omboeken naar een andere datum. Eventuele extra kosten en onkosten kunnen niet worden vergoed. Indien een cursus of een deel van een cursus niet uitvoerbaar blijkt door overmacht of andere oorzaken waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, zal een alternatieve datum worden gezocht. Een vordering tot schadevergoeding (bijvoorbeeld reiskosten) of recht op vermindering van het cursusgeld van de kant van de deelnemers bestaat niet.

Reiskosten, accommodatie en eten:
Deze zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de aanmeldbevestiging of cursusinformatie.

Gebruik van en rechten op cursusmateriaal/contractuele boete/schadevergoeding:
De foto’s tijdens de cursus gemaakt door de privé cursisten mogen worden gebruikt voor privédoeleinden, mits alle eventuele betrokkenen het hier mee eens zijn. Dit omvat het posten op gratis online communities en plaatsen op  je eigen privé-website. Verkoop of andersoortige exploitatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisator. Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van gebruikersrechten van de foto’s, wanneer er ook andere mensen op staan.

Cursusmateriaal
Cursusdocumenten, beeldmateriaal, cursusinformatie en hand-outs over de cursus zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen of verspreid – ook geen quotes – zonder toestemming van de organisator of de betreffende docent. In geval van ongeoorloofd gebruik, misbruik, reproductie of openbaarmaking van het beeldmateriaal van de organisator (zonder haar toestemming), wordt een contractuele boete topgelegd, ter hoogte van vijf keer de gebruiksvergoeding voor elk individueel geval, onder voorbehoud van verdere schadeclaims. In het geval van het weglaten, onvolledig, of onjuist geplaatste of niet-herleidbare auteursrechtvermelding is een toeslag van 100% op de overeengekomen of gebruikelijke gebruiksvergoeding verschuldigd.

Disclaimer/Aansprakelijkheid:
Deelname aan de cursussen/workshops/seminars is op eigen risico. Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat Maartje Ansems Fotografie wordt gevrijwaard van alle claims in geval van ongevallen en materiële schade tijdens of op weg naar of van de workshop/cursus of het evenement. Ook voor de apparatuur of garderobe kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01.07.2022

×