Privacyverklaring

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Maartje Ansems Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Maartje Ansems Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Maartje Ansems Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Maartje Ansems Fotografie, Kunst en Cursus, gevestigd aan Peeljuffer 10 6035 CM Ospel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maartje Ansems Fotografie I Kunst I Herbologie
Peeljuffer 10
6035 CM Ospel
Telefoon: 06 134 28 591
E-mail: info@maartjeansems.nl
Website: https://www.maartjeansems.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Maartje Ansems Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
*achternaam
*voornamen
*geslacht
*telefoonnummer
*e-mailadres

Verwerkingsgrond
Maartje Ansems Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Maartje Ansems Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
c. Maartje Ansems Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Maartje Ansems Fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Maartje Ansems Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
*uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
*facturatie
*afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
*versturen nieuwsbrieven
*telefonisch contact, e-mailcontact
*uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Maartje Ansems Fotografie verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maartje Ansems Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Maartje Ansems Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteer ikper doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: Maartje Ansems Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 10 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar
– Telefonisch contact: 10 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Maartje Ansems Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Maartje Ansems Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Maartje Ansems Fotografie maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maartje Ansems Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maartjeansems.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Maartje Ansems Fotografie, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd
Maartje Ansems Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maartjeansems.nl

×